Projektmetodik

Kursens namn: Projektmetodik
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 15
Syfte och mål: Denna kurs syftar till detaljerad förståelse för hur ett projekt fungerar och vad som krävs av den enskilde projektdeltagaren, samt ger deltagaren kunskaper om resursplanering och tidsplaner. Fundamentala projektaspekter som kontakt med leverantörer, inköp, produktion, kvalitet och konstruktion berörs. Den deltagande lär sig om hur en projektledare arbetar med att fördela roller inom projektet samt hur en gemensam tidsplan för projekt upprättas och följs. Den studerande tränas i att ta initiativ och att lägga fram förslag och egna lösningar, samt att tänka konsultativt och även leda. Färdighet ges i olika vanliga projektplanerings-redskap, som exempelvis Gantt, Visual Planning eller MS Project.
Share