Kvalitet och miljö LCA

Kursens namn: Kvalitet och miljö LCA
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 15
Syfte och mål: Målet med kursen är att den studerande skall få insikt om den roll miljöteknik spelar i dagens och framtidens produktutveckling och produktion. Fokus läggs på kännedom om de grundläggande regelsystemen ISO 9000 och 14000. Ytterligare mål är att deltagaren skall kunna redogöra för hur ett miljöledningssystem fungerar och hur man integrerar ett miljö- och livscykelanalytiskt tänkande i utveckling och produktion. Den deltagande ges även inblick i hur miljöteknik skall vävas in i produktutvecklingsprocessen och kvalitetsarbetet.
Share