Examensarbete

Kursens namn: Examensarbete
Kurstyp: Examensarbete
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 15
Syfte och mål: Syftet med examensarbetet är att den studerande skall kunna driva ett självständigt projekt som redovisas och betygsätts av examinatorer. Examensarbetet är ett projektarbete som kan genomföras ensamt eller tillsammans med en studiekamrat. Arbetet är självständigt och sker med stöd av handledning från skolan och näringslivet. I examensarbetet arbetar deltagaren fram en rapportbeskrivning där alla utbildningens kurser återspeglas, såsom exempelvis beräkningar, materialval, CAD-modeller och ritningsunderlag.
Share