CAD-kablage

Kursens namn: CAD-kablage
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 5
Syfte och mål: Denna kurs ger deltagaren en fördjupning i Catia V5/V6:s kablagekonstruktionsmodul. Den studerande får insikter i kablagets direkta och indirekta påverkan på mekanisk konstruktion. Genom att utveckla förmågan att själv vara delaktig i att skapa kablagedragning lär sig den studerande hur problem kan förebyggas vid packningsstudier.
Share